Jak przeliczyć m3 na kWh?

Przez wiele lat na rachunkach za gaz podawano liczbę wykorzystanych metrów sześciennych w danym okresie. Do 1 sierpnia 2014 roku Polska była jedynym krajem w regionie, w którym do rozliczeń z odbiorcami błękitnego paliwa nie stosowano jednostki energii. Wówczas nastąpiła zmiana i na rachunkach zaczęły się pojawiać kWh, czyli kilowatogodziny. Jak przeliczyć m3 na kWh? Dlaczego nastąpiła ta modyfikacja?

Zmiana sposobu rozliczania dostaw gazu – przyczyny

Konieczność wprowadzenia nowych zasad wynikała z przepisów Unii Europejskiej, których celem było ujednolicenie rynku gazowego w krajach wspólnoty. Dzięki temu klienci wiedzą, ile energii zostało wygenerowane po spaleniu gazu. Wcześniejsze zasady prowadziły do nieporozumień, które wynikały z tego, że w krajach Unii gaz jest dostarczany z różnych źródeł i od różnych dostawców. Tym samym do odbiorców dociera paliwo o zróżnicowanym składzie chemicznym i o różnej wartości energetycznej. Z tego powodu prowadzenie rozliczeń w m3 nie było dobrym rozwiązaniem. Dzięki zmianie łatwiejsze jest porównanie kosztów korzystania z gazu w stosunku do innych nośników energii.

Jednostka wyrażana jest w kWh – kilowatogodzinach. Obecnie pojawia się ona na rachunkach za gaz ziemny, ale większość konsumentów znała ją już wcześniej, gdyż stosowana była i jest na fakturach za energię elektryczną. 1 kWh to ilość energii, jaka zużywana jest w godzinę przez urządzenie, którego moc wynosi 1000 W.

Przelicznik m3 gazu na kWh

Przeliczenie m3 na kWh może z pozoru wyglądać na skomplikowane, ale w praktyce nie jest to tak trudne. Wystarczy zastosowanie następującego wzoru:

Ilość zużytego gazu w metrach sześciennych x określony współczynnik konwersji = ilość dostarczonej energii w kilowatogodzinach.

Co to jest współczynnik konwersji? Jest to mnożnik, który znajduje się na fakturze za gaz. Wylicza się go jako iloraz średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i liczby 3,6 dla odbiorców do 110 [kWh/h]. Nie ma jednak potrzeby analizowania tego, gdyż liczba ta jest podana na rachunku za energię.

Znajomość tego wzoru warto potraktować głównie jako ciekawostkę – działania nie trzeba  wykonywać ręcznie, gdyż wystarczy skorzystać z internetowego kalkulatora. Przelicznik m3 na kWh online wymaga podania dosłownie kilku informacji, aby uzyskać wynik. Można przeliczyć:

  • m3 na kWh,
  • kWh na m3.

Kolejnym krokiem w kalkulatorze jest wybór rodzaju gazu ziemnego, który chcemy przeliczyć. Może być on zaazotowany lub wysokometanowy, przy czym zależy to od tego, w jakim województwie jest zlokalizowana dana miejscowość. W przeliczniku m3 gazu na kWh od EWE pierwszy z nich dotyczy miejscowości z woj. dolnośląskiego. Drugi z kolei odnosi się do woj. lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Następnie należy podać ilość m3 lub kWh, z dokładnością do 1 m3 lub 1 kWh. Przeliczenie jest szacunkowe, dokonywane przy założeniu, że nominalne ciepło spalania dla gazu E (wysokometanowego) wynosi 39,5 MJ/m3, a dla gazu Lw (zaazotowanego) 32,8 MJ/m3. Odpowiada to współczynnikowi konwersji dla E 10,972 oraz Lw 9,111.

Jak obniżyć koszt pozyskania energii w firmie? Sposobem na to jest kogeneracja ewe.pl. Co to oznacza? Chodzi o produkcję energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Dzięki temu ma miejsce mniejsze zużycie paliwa niż podczas konwencjonalnej rozdzielonej produkcji prądu i ciepła. Jest to skuteczna metoda podniesienia efektywności energetycznej, co też sprzyja ochronie środowiska naturalnego.

Zmiana jednostek rozliczeniowych z m3 na kWh była więc dokonana w trosce o uczciwość sprzedawców wobec konsumentów. Co ważne, w tym przypadku faktycznie podawanie ilości zużytej energii w kWh ogranicza pole do nadużyć.

Redakcja elbudowa.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.