GPW

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe ELEKTROBUDOWA SA (lata 2010 - 2016) - plik w formacie .xls

WYBRANE DANE FINANSOWE ELEKTROBUDOWA SA w tys.
Dane za rok: 2016   2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 928 509 1 204 228 1 064 485 853 547
Zysk operacyjny 56 115 59 428 33 728 19 780
Zysk brutto przed opodatkowaniem 64 057 59 018 36 885 20 911
Zysk netto roku obrotowego 53 121 47 162 29 101 13 306
Aktywa razem 902 025 898 506 912 784 762 408
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 477 228 503 907 565 926 438 056
Zobowiązania długoterminowe 53 873 19 958 20 429 18 598
Zobowiązania krótkoterminowe 423 355 483 949 545 497 419 458
Kapitał własny 424 797 394 599 346 858 324 352
Kapitał zakładowy 10 003 10 003 10 003 26 375*
Liczba akcji 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 10,0  4,0  - 2,0
WYBRANE DANE FINANSOWE ELEKTROBUDOWA SA w tys.
Dane za rok: 2012 2011 2010 2009 2008
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 985 421 902 458 752 500 661 788 786 221
Zysk operacyjny 37 925 45 874 52 720 64 361 66 068
Zysk brutto przed opodatkowaniem 42 592 50 924 59 519 73 237 69 898
Zysk netto roku obrotowego 35 986 40 689 49 595 58 413 56 319
Aktywa razem 691 053 656 907 574 507 468 327 436 125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346 729 324 458 252 371 181 056 193 687
Zobowiązania długoterminowe 14 225 10 739 8 486 8 139 9 362
Zobowiązania krótkoterminowe 332 504 313 719 243 885 172 917 184 325
Kapitał własny 344 324 332 449 322 136 287 271 242 438
Kapitał zakładowy* 26 375 26 375 26 375 26 375 26 375
Liczba akcji 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 2,0 4,0 6,0 3,5 3,0
WYBRANE DANE FINANSOWE ELEKTROBUDOWA SA w tys.
Dane za rok: 2007 2006 2005 2004 2003
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 664 004 452 611 334 112 281 303 228 753
Zysk operacyjny 41 313 18 719 12 426 10 148 7 983
Zysk brutto przed opodatkowaniem 42 384 18 308 10 865 7 867 4 996
Zysk netto roku obrotowego 33 869 14 395 8 735 5 270 3 068
Aktywa razem 336 534 257 103 168 047 166 579 153 041
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 227 226 174 206 98 736 102 026 88 919
Zobowiązania długoterminowe 6 304 5 010 3 726 2 373 0
Zobowiązania krótkoterminowe 220 922 169 196 95 010 99 653 79 147
Kapitał własny 109 308 82 897 69 311 64 553 64 122
Kapitał zakładowy* 25 320 25 320 24 821 24 821 8 450
Liczba akcji 4 220 096 4 220 096 3 971 000 3 971 000 3 971 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

* obejmuje kapitał zarejestrowany oraz przeszacowanie kapitału z tytułu hiperinflacji

Informacje na Email

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

NIP 634-01-35-506

Regon 271173609

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000074725

Wysokość kapitału zakładowego: 10 003 290,00 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego: 10 003 290,00 PLN

Biuro Spółki

+ 48 32 25 90 100

FAX

+ 48 32 20 52 760 + 48 32 25 90 216

Projektowanie stron: IntraCOM.pl